หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ผลงาน ติดต่อสาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับสาขาวิชา
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 

 

 

ปรัชญา

 

 

              ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งมีความชำนาญในการให้บริการและการจัดการอย่างดี มีความซื่อสัตย์  อีกทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารและผู้ให้บริการมืออาชีพในภาคธุรกิจ  ดังปรัชญาที่ว่า 

เชี่ยวชาญชำนาญงาน  บริการดี  มีคุณธรรม

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เป็นสาขาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการงานบริการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ครบทุกด้านควบคู่กับการมีคุณธรรมประจำใจในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

 

 

พันธกิจ

 

 

1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
2. ส่งเสริมการทำวิจัย พร้อมทั้งนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. ส่งเสริมกิจกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เกิดความรักความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
4. ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.