หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ผลงาน ติดต่อสาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าแรก   >   ข้อมูลสาขาวิชา   >   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
ข้อมูลสาขาวิชา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตร
ภาษาไทย        :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Business Administration Program in Tourism Industry
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย     :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาไทย     :  บธ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Tourism Industry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :  B.B.A. (Tourism Industry)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     ไม่น้อยกว่า   133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไม่น้อยกว่า                          31      หน่วยกิต
          - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                    9      หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                                              12       หน่วยกิต
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                            9       หน่วยกิต
          - กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                                           1        หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า                              96      หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาแกน                                                                           24      หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                  42       หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                    30       หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                             6       หน่วยกิต
                   


   

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
         บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานได้ในหลายสาขาทั้งในภาครัฐและเอกชนดังนี้
·       1. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ เช่น  พนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น พนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวประจำจังหวัด และหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
·       2. งานด้านการนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ  พนักงานสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน  พนักงานฝ่ายการตลาดและการขายบริษัทนำเที่ยว  พนักงานปฏิบัติการนำเที่ยว
·       3. งานด้านการโรงแรม เช่น  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  หัวหน้าพ่อครัว (Chef)  พนักงานผสมเครื่องดื่ม แม่บ้าน
·       4. งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจการบิน  ธุรกิจ MICE ธุรกิจสปา 

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.