หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ผลงาน ติดต่อสาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
 •  
   

   

  อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
  หัวหน้าสาขาวิชา

    อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  ประวัติการทำงาน
  - เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - มัคคุเทศก์อิสระ
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์วีรพร รอดทัศนา
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา และอาจารย์ประจำ

    อาจารย์วีรพร รอดทัศนา
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์
  - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก จักรพงษภูวนารถ
  - เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                                                                                
                                                                         
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  รองคณบดี ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ประจำ

    อาจารย์ ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    
    
   
  ประวัติการทำงาน

  - ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  - ผู้ช่วยคณบดี คณะการท่องเที่ยว สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สมรศรี คำตรง
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา

    อาจารย์สมรศรี คำตรง
  วุฒิการศึกษา
  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
  มหาวิทยาลัยพะเยา
  วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (เทคโนโลยีทางการศึกษา)   มหาวิทยาลัยบูรพา
   
  ประวัติการทำงาน
  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรกิจนำเที่ยว  สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์   สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์พลสิทธิ์ ศรีศิริ
  อาจารย์ประจำประจำสาขาวิชา

    อาจารย์พลสิทธิ์ ศรีศิริ
  วุฒิการศึกษา
  ปี 2551 ระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปี 2545 ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน

  หัวหน้าภาควิชาการโรงแรม โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

   
   
Next
Previous
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.